Privacy verklaring

Privacy verklaring Shift Computers
versie 1.0, 19-05-2018

Onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle (website)-bezoeken, transacties en overeenkomsten met Shift Computers.
Shift Computers verkoopt producten via de onderstaande websites. Daarop is deze verklaring ook van toepassing.
shiftcomputers.nl
digitusshop.nl
netwerkcameras.nl
shop4-tplink.nl


Bij het gebruik van onze website(s) verstrekt u gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij slaan deze gegevens tijdelijk op en gebruiken gegevens voor het leveren van een door u gevraagde dienst of levering.
Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen of moeten doen.
Onze diensten hebben niet als doel het verzamelen van persoonsgegevens. Ook maakt Shift Computers geen gebruik van diensten waarvan ons bekend is dat deze het doel hebben gegevens te verzamelen.

adresgegevens
Shift Computers
Pottenbakkerstraat 24
9403 VK Assen
tel. 0592-310798

KvK inschrijfnummer: 04058977

doeleinden van gebruik van uw persoonsgegevens
- uitvoering van transacties en overeenkomsten
- verlenen van toegang tot website(s)
- relatiebeheer
- product- en dienstontwikkeling
- verzenden van nieuwsbrieven (na toestemming gegevensverstrekker)
- voorkomen van fraude

omschrijving persoonsgegevens
- naam en adres gegevens
- telefoonnummer(s)
- emailadres
- bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
- IP-adres
- technische browserinformatie
- cookie ID

bewaartermijn
We bewaren uw gegevens zolang als nog is voor het voltooien van een transactie of overeenkomst of zolang de wetgever vereist.
Bv. de belastingdienst vereist dat uw aankoop- en adresgegevens 7 jaar door ons worden bewaard.

vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.
Persoonsgegvens worden aan derden verstrekt als dat nodig is voor het uitvoeren van een transactie of overeenkomst of als dat wettelijk is vereist.
Met bedrijven die gegevens van u verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen uw gegevens daar ook vertrouwelijk worden behandeld.
(zoals aan een vervoeder van producten of een betaalprovider voor het voltooien van een betaling)

Gegevensbeveiliging
Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligd gedeelte van onze server(s). Wij maken gebruik van veilige (internet) verbindingen.
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst of transactie.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de verbinding waarmee de verstrekker de gegevens verstrekt. (bv. onveilige WiFi verbinding).

Cookies
Een cookie is een klein informatiebestandje dat wordt opgeslagen door de webbrowser op uw device (PC, tablet, telefoon).
Cookies worden gebruikt om:
- functionaliteiten van de website(s) te verbeteren en website(s) te beschermen (technische of functionele cookies)
  bv. voorkeusinstellingen of sorteringen.
- de website(s) te delen via sociale media (social media cookies)

U kunt cookies in- of uitschakelen in uw webbrowser. Als u cookies niet accepteert kunnen onze website(s) minder functionaliteit hebben.
Cookies kunnen achteraf worden verwijderd. Zie hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Shift Computers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy-beleid van deze andere websites.
Kijk voor het privacy-beleid van deze website(s) op de betreffende website.

Recht op inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten:
- overzicht van de persoons-gegevens die wij van u hebben en wat wij er mee doen
- laten corrigeren van fouten
- verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens

Indien u inzage wilt hebben in uw gegevens of uw gegevens wilt laten corrigeren of verwijderen dan kun u een email sturen naar:
privacy@shiftcomputers.nl 
Gebruik hiervoor het emailadres dat bij ons bekend is.
Of schriftelijk naar:
Shift Computers
t.a.v. gegevensverwerker
Pottenbakkerstraat 24
9403 VK  Assen

Geef duidelijk aan wie u bent en welke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen.
Het is mogelijk dat wij u om identificatie vragen om te zorgen dat we de juiste gegevens verstrekken of verwijderen.
I.v.m. het voorkomen van fouten kunnen we telefonische aanvragen niet honoreren.

Autoriteit persoonsgegevens
Indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens kun u met Autoriteit Persoonsgegevens contact opnemen.